EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG …"


1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG … " ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  • EB23) 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
  • EB23) 1.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
  • 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
    3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
    4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง