MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1-1.8 ประกาศลงนามเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่งและ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
 • 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 • 1.3 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลวังยาง
 • 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2)หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5)แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
 • 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
 • 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • 2.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 • 3.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
 • 4.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 • 5.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
 • 6.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 • 7.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • 8.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
 • 9.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • 10.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • 11.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 12.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 • 13.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
  15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 • 15.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 16.ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 • 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนดในกรอบแนวทาง
 • 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 • 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)