MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
 • ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565
  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้
 • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
 • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565
  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้
 • ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565
 • ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
 • ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 2565
  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 ดังนี้
 • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
 • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
 • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน