งานพัฒนาคุณภาพบริการ (HA)

โรงพยาบาลวังยาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มาตรฐานบริการสาธารณสุข และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดทิศทาง แนวทาง นโยบาย และแผนปฏิบัติการของระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
2. สนับสนุนให้เกิดทีมพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับระบบงาน และระดับโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการประสานงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาล เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ระบบงาน และโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทำงานและมุ่งสร้างกิจกรรมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน
5. ประสานและบูรณาการกิจกรรมคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน
6. ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพและเกิดการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
7. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลการผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล


ข้อมูลประวัติการเยี่ยมสำรวจ

 • ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 view


 • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


  เอกสารพัฒนาคุณภาพ คำสั่งคณะกรรมการและแผนพัฒนาคุณภาพ
  มาตรฐาน view 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ view
  1.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 view 2.แผนพัฒนาคุณภาพ view
  2.หนังสือแสดงความจำนง view
  3.Hospital Profile 2022 view
  4.รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2022) view
  5.แบบประเมินตนเองโครงสร้าง ENV view
  6.Medical record form view
  7.Template of Quality Report for CLT view
  8.การทบทวน 12 กิจกรรม view

  เอกสารประกอบการประเมินรับรองคุณภาพ Work instruction
  1. HospitalProfile2019 view
 • Work instruction view
 • 2. SAR Part 1 view
  3. SAR Part 2 view
  4. SAR Part 3 view
  5. SAR Part 4 view
  6. รายงานความก้าวหน้า view
  7. รายงานกระประเมินตนเอง PCT view
  8. เอกสารประกอบการนำเสนอ view