รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม    1.นายแพทย์สวัสดิ์  ทรัพย์เจริญ   บริหารในปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2521
    2.นายแพทย์ศัลยรักษ์  พยัคซ่อนนัข   บริหารในปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2545
    3.นายแพทย์วิรัช  ชีวเรืองโรจน์    บริหารในปี 5 ส.ค. 2545 - 4 พ.ย. 2545
    4.นายแพทย์มนู  ชัยวงศ์โรจน์   บริหารในปี 4 พ.ย. 2545 - ปัจจุบัน


   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม