วิสัยทัศน์     เลิศด้านบริการ  งานภูมิทัศน์สวยสง่า   ปวงประชาสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีสุข


   พันธกิจ        ๑. การให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ  ที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง
        ๒. ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และการคุ้มครองให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
        ๓. สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
        ๔. ธำรงไว้ซึ่งการพัฒนาภูมิทัศน์โรงพยาบาล ให้สง่างาม สมพระเกียรติ
        ๕. พัฒนาระบบจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
            และระบบข้อมูลที่เอื้อต่อการให้บริการ