โรงพยาบาลวังยาง Wangyang Hospital             โรงพยาบาลวังยาง เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ
ขนาด 10 เตียง เปิดให้บริการงานปฐมภูมิ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
            อำเภอวังยาง เดิมเป็นกิ่งอำเภอวังยาง โดยแยกเขตการปกครองออกจากอำเภอนาแก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 กิ่งอำเภอวังยางได้ยกฐานะเป็นอำเภอวังยาง วันที่ 8 กันยายน 2550 พื้นที่ทั้งหมด 121 ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน

            ขอบเขตบริการ (Scope of Service)  
             โรงพยาบาลวังยาง เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 เปิดให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเป้าหมาย คือ ให้บริการประชาชนในอำเภอวังยางและพื้นที่ใกล้เคียงมีบริการเชื่อมกับเครือข่ายปฐมภูมิและภาคีเครือข่าย โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้ 1.บริการระดับปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่อำเภอวังยางมีประชากรในเขตรับผิดชอบ 15,242 คน ประชากรในส่วนบริการปฐมภูมิ 3,615 คน มีเครือข่ายในการดำเนินงานดังนี้
1.1 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบงานบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลวังยาง 6 หมู่บ้าน
1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 4 แห่ง
1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง