ทำเนียบผู้บริหาร


แพทย์หญิงขวัญทิพย์ ทิมมณีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยางนายวิวรรธน์ วงศ์ตาขี่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการพยาบาล


น.ส.สุกัญญา วงค์เจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางอมรรัตน์ คำชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก


น.ส.สุคนทิพย์ พิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน


นายอนุพล อินทร์เกษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช


นางพรรณิภา ศิริวัฒน์

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


น.ส.ปาณิสรา ไชยจำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม


นายธีรวัฒน์ สิทธิราช

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม


นายอรรถวรวุฒิ ศิริวัฒน์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์


น.ส.อาพชรดา บัวบาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานรังสีวิทยา


นายหาญศึก ไกยะฝ่าย

แพทย์แผนไทยชำนาญการ
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย


นายพินัย กาญบุตร

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หัวหน้างานกายภาพบำบัดและฟื้นฟู


น.ส.เกียรติสุดา วงศรียา

ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม